ठेवी खात्याचे नियम.

आधुनिक बँकिंग सुविधा ज्या सुरक्षित आणि वेगवानही आहे.

अतूट बंधनाचे नाते म्हणजे. श्री. शुभलक्ष्मी क्रेडिट को.ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.

ठेवी खात्याचे नियम.व्यवहारा करिता आवश्यक नियम –

क्र. नियम व अटी
छापील अर्ज भरून त्यात असलेली संपूर्ण माहिती स्वहस्ताक्षरात सविस्तर भरावी.
सर्व. प्रकारचे ठेवीदार/खातेदार यांच्या कडून आपला ग्राहक ओळखा ची पूर्तता करून घेणे आवश्यक आहे.
आधार कार्ड,पॅन कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, दोन फोटो इत्यादी देऊन पूर्तता करून घेणे.
पिग्मी खात्यात व मुदती ठेव खात्याची रक्कम रोखीने दिली जाणार नाही, ती चेक ने अथवा त्यांच्या खात्यांत जमा केली जाईल.
खाते उघडतांना खातेदाराने संस्थेत येणे आवश्यक आहे.
दैनिक बचत खात्याचे पासबुक दरमहा एकाच वेळेस एकाच दिवशी तपासणी करीत देणे आवश्यक आहे. (कर्ज व इतर पासबुक मिळून).
खात्यात व्यवहार हा नियमित करावा. अनियमित खाते बंद करण्याचा अधिकार संस्थेला राहील.
क्र. नियम व अटी
दैनिक बचत खात्याची मुदत एक वर्षाची राहील.
दैनिक बचत खात्याच्या जमा रकमेवर ८०% कर्ज दिले जाईल.
१० विड्रॉल चे पैसे स्वतः घेऊन जाणे एजेंट किंवा इतरामार्फत नेल्यास संस्था जबाबदार राहणार नाही.
११ बचत खाते कमीत कमी रु. ३००/- किंवा त्या पेक्षा जास्त रकमेने उघडता येईल. खाते चालू ठेवण्याकरीता रु. ३००/- नेहमी करीत खात्यात जमा ठेवावे लागेल.
१२ एका व्यक्तीकडून एका दिवसाला २ लाख व त्यापेक्षा अधिक राशी नगदीने स्वीकाण्यात येणार नाही. राशी स्वीकारल्यास कलम २७१ दि. ए. नुसार तेवढ्याच रकमेचा दंड सोसावा लागेल तसेच राशी नागडीने दिल्यास हाच नियम लागू राहील.
१३ सभासदाकडूनच ठेवी स्वीकारल्या जातील, सभासद नसल्यास सभासद करून घेणे आवश्य आहे. (कलम १४४-५).
१४ खाते उघडताना पॅन कार्ड आवश्य आहे. पॅन कार्ड नसल्यास फॉर्म नं. ६० भरून घ्यावा लागेल.
टीप : कर्ज मागणी करणाऱ्या सभासद खातेदाराचे दैनिक बचत खाते/ मागील संपलेल्या कर्ज खातेचे उतारे (Statement) शाखा व्यवस्थापकाचे सहीनिशी सोबत आणावे.