कर्जाचे नियम.

आधुनिक बँकिंग सुविधा ज्या सुरक्षित आणि वेगवानही आहे.

अतूट बंधनाचे नाते म्हणजे. श्री. शुभलक्ष्मी क्रेडिट को.ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.

कर्जाचे नियम.साधारण कर्ज, तारणी कर्ज, व्यावसायिक कर्ज.

कर्ज व्यवहार करिता आवश्यक नियम –

क्र. नियम व अटी
कर्ज मागणी अर्जामध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती स्वहस्ताक्षरात सविस्तर भरावी.
कर्जाची रक्कम रोखीने दिली जाणार नाही. ती चेक ने अथवा त्याचे बचत खात्यात जमा केली जाईल.
आधार कार्ड,पॅन कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, टेलेफोन बिल, दोन फोटो इत्यादी देऊन पूर्तता करून घेणे.
साधारण कर्जाची मर्यादा १,००,०००/- (एक लाख) पर्यंत राहील.
एक लक्ष पेक्षा जास्त कर्जासाठी तारण द्यावे लागेल.
कर्ज मागणी वेळी दोन जमानतदार असणे अवश्य आहे. व ते जमानतदार त्याच्या कुटूंबातील असू नये. जमानतदारचे फोटो व आधारकार्ड जोडावे.
जमतदारने कर्ज घेतले असेल तर तो थकबाकीदार असू नये.
एका सभासदास एक किंवा दोन कर्जदारास जामीन राहता येईल.
कर्ज मंजूर झाल्या पासून तीन महिन्याच्या आत कर्ज उचल करणे आवश्य आहे. उचल न केल्यास कर्ज नामंजूर होईल.
१० करदारास कर्जाचे पासबुक देण्यात येईल. ते पासबुक भरून घेण्याची जबाबदारी कर्जदाराची राहिल.
११ मुत व्यक्तीचे कोणतेही कागद पत्रे कर्ज अर्जासोबत जोडु नये.
१२ ताबा पत्र किंवा कब्जापत्रावर कर्ज दिले जाणार नाही.
१३ एका कुटुंबात फक्त एकाच व्यक्तीला कर्ज दिले जाईल. (दोन कर्ज नाही).
क्र. नियम व अटी
१४ जुने कर्ज परतफेड झाल्या शिवाय नवीन कर्ज दिले जाणार नाही.
१५ कर्जदार नोकरी करत असल्यास पगाराचा दाखला व हमीपत्र देणे अवश्यक आहे.
१६ अर्जदार सभासद व्यवसाय करीत असेल तर व्यवसायाची संपूर्ण माहिती ताळेबंद पत्रक, नफातोटा पत्रक, इन्कम टॅक्स रिटर्न, गोमस्त लायसन पत्रक.
१७ अर्जा सोबत खालील माहिती जोडणे आवश्यक आहे.
अ) मालमत्तेचे मूळ कागद्पत्रक (रेजिस्टरी).
ब) वर्षाची टॅक्स पावती.
क) मालमत्तेचा मागील १३ वर्षाचा सर्च रिपोर्ट.
ड) मालमत्तेचा सध्याचे मूल्यांकन. (valuation).
इ) सिटी सर्वे बाबतीत आखीव पत्रिका.
१८ कर्जदार बी जमानतदार यांची समाजात असलेली पत बी त्याचे संस्थेसोबत केलेल्या व्यवहाराबाबत थोडक्यात माहिती देणे.
१९ अर्जदार सभासदाने इंतरत्र सोसायटी मधून कर्ज घेतले नसल्यास प्रमाणपत्र देणे.
२० तारण मिळकतीचा विमा कर्जदाराने स्वखर्चाने उतरविला पाहिज.
२१ संस्थेच्या कर्जाच्या बोजाची नोंद करून घेतली पाहिजे.
२२ शिफारस दैनिक अभिकर्ता बी संचालकांचे सदर कर्ज वसुलीबाबतचे रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपर वर हमीपत्र बी प्रतिज्ञा पत्र घेण्यात येईल.
टीप : कर्ज मागणी करणाऱ्या सभासद खातेदाराचे दैनिक बचत खाते/ मागील संपलेल्या कर्ज खातेचे उतारे (Statement) शाखा व्यवस्थापकाचे सहीनिशी सोबत आणावे.